spotlar 1 spotlar 2 spotlar 3

Çocuk Psikiyatrisi: Özgül Öğrenme Güçlüğü

Yazılı Anlatım Bozukluğu

Yazılı anlatım bozukluğu tanısının temel özelliği çocuğun kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda beklenenin önemli ölçüde altında görülen okul başarısıdır. Yazılı anlatım bozukluğu okul başarısını veya yazılı metin derlemeyi gerektiren günlük yaşam etkinliklerini önemli ölçüde bozar.

İlkokulun erken dönemlerinde kelimelerin harflerini dizmede ve düşüncelerini yaşa uygun gramer ölçütlerine göre ifade etmede güçlük çekerler. Yazmada fark edilir derecede gramer hataları vardır. Okulun ikinci yılı ve sonrasında kısa cümlelerde gramer hataları yaparlar. Yazı kurallarını bilmelerine rağmen uygulayamazlar. Yaş ilerledikçe ve soyut kavramlar diline eklendikçe kullandıkları cümleler ilkel, garip ve sınırlı olur. Dağarcıklarındaki kelime sayısı arttıkça harf dizimleri giderek zorlaşır. Yazılı anlatım bozukluğu sıklıkla diğer öğrenme bozuklukları ile birlikte gözlemlenir. Tek başına nadir görülür.

Matematik Bozukluğu- Diskaluli

Matematik bozukluğu tanısının temel özelliği çocuğun kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda beklenenin önemli ölçüde altında görülen matematik becerilerinin olmasıdır. Yaşanılan sıkıntı okul başarısını, matematik becerileri gerektiren günlük yaşam etkinliklerini önemli ölçüde bozacak düzeydedir. Matematik bozukluğunda dilbilgisi becerileri, algı ile ilgili beceriler, dikkat becerilerinde de bozukluklar görülebilir. Bu bozukluğun belirtileri ilkokula başlamadan önce fark edilememektedir.

Okuma Bozukluğu- Disleksi

Okuma bozukluğu tanısının temel özelliği çocuğun kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda beklenenin önemli ölçüde altında görülen okuma başarısıdır. Alfabeyi öğrenmenin erken döneminde harfleri ezberleme ve doğru isimlendirmede, sözcük ahengini ve sesleri analiz etmede ve sınıflandırmada güçlükler olabilir. Daha sonra okumada yerine başka şey okuma, çarpıtma veya eklemeler görülür. Okuma hızı genelde yavaştır. Cümle içinde sözcüklerin veya sözcük içinde harflerin yerleri değişebilir. Bazen cümlenin sonundan okumaya başlar, okuduğunu anlamakta güçlük çeker hatta semantik benzerliği olan kelimeleri ( kedi- köpek, çatal- kaşık…)birbiri yerine okuyup yazabilirler.

İki tip disleksiden söz edilmektedir.

1. Disfonetik işitsel form (algısal ) Doğru okurlar ancak yavaş okurlar hataları daha çok tereddütleri ile ilgilidir.

2. Diseidetik görsel form (linguistik) Ayırt etme, tanıma, organize etme problemleri vardır. Akıcı okurlar ancak yedek- yanlış kelimeler okurlar.

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Eğitimsel yetersizliklere, zekâ geriliğine, otizm gibi gelişimsel bozukluklara, nörolojik ya da fiziksel problemlere bağlı olmadan özel bazı alanlarda yaşanan yetersizlikler, kısıtlılıklardır. Yapılan çalışmalar toplumda görülme sıklığının %5-20 civarında olduğunu göstermektedir. Alt sosyoekonomik düzeyde ve erkeklerde daha sık karşımıza çıkmaktadırlar.

Sıklıkla kliniklere okul başarısızlığı ya da belli alanlarda dikkatsizlik, başarısızlık şikâyetleri ile kimi zaman da öğretmenlerin yönlendirmesi ile başvurulmaktadır. Aileler görüşmelerde çocuğun yaşadığı sıkıntıya anlamlandıramadıklarını, gelişiminin ve zihinsel becerilerinin yaşıtları düzeyinde olduğunu ancak bazı alanlarda çocuğun zorlandığını ifade edebilmektedirler. Bazen ise çocuğun bazı dersleri sevmediğini, çalışmadığını, isterse çok başarılı olduğunu ancak o derse dikkatini vermediğini belirtebilmektedirler. Süreç ailenin gözlemlediğiyle benzerlikler göstermekle birlikte farklılıkları da olan bir süreçtir.

Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk diğer alanlarda yaşıtları ile benzer hatta bazen yaşıtlarına göre oldukça iyi performans göstermekte, bu alanlarda çalışmaya güdülenmektedir. Ancak bazı alanlarda sarf ettiği çabanın karşılığını diğer alanlarda aldığı gibi hemen alamadığı için motivasyonu düşmekte, kaçınma davranışları göstermektedir.

Nedenleri

Çalışmalar tanı alan çocukların aile öykülerinde de özgül öğrenme güçlüğü hikâyelerinin olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte düşük doğum tartısının, gebelikte sigara ve alkol kullanımının, annenin enfeksiyon veya toksik etkilere maruz kalmasının, doğum sonrası dönemde demir eksikliği, kurşun gibi toksik maddelere maruz kalma beyin gelişimini erken dönemde etkilemektedir.

Seyir ve Tedavi

Akademik becerilerde zorluklar okul çağına kadar fark edilmeyebilir. Sıklıkla ilkokul 2. veya 3. sınıfta kendini belli eden özgül öğrenme güçlüğünde tedavinin başarılığı, tanının koyulduğu ve tedavinin başladığı yaş, güçlüğün şiddeti eşlik eden diğer bozukluklar, eğitim tedavisi, aile ile okulun işbirliği ile değişmektedir. Başlıca tedavi yöntemi psiko-eğitsel çalışmadır.

makale spotlar 5 spotlar govdealt 1 spotlar govdealt 2 spotlar govdealt 3 spotlar govdealt 4
makale spotlar 6